Zjawisko erozji polega na niszczeniu powierzchni tworzywa konstrukcyjnego przez strumień cieczy lub gazu. Praktyczne znaczenie erozja metali ma tylko przy niszczeniu zaworów ciśnieniowych, wirników pomp wodnych, niektórych elementów napędów hydraulicznych. Stosowanie par kinematycznych metal-tworzywo sztuczne zwróciło uwagę na zjawisko niszczenia przez elektroerozję. Elektroerozja jest to przenoszenie cząstek metalu przez ładunki elektryczne. W praktyce wykorzystywano to zjawisko przy obróbce materiałów twardych obrabiarkami elektroerozyjnymi. Użycie niektórych tworzyw sztucznych może spowodować, wskutek tarcia, wzbudzenie ładunków elektrycznych na powierzchniach roboczych. Proces ten jest niekiedy przyczyną powstania elektroerozji. Nie ma on jednak istotnego wpływu na intensywność zużywania się elementów. Dla zużywania się aktywnych części urządzeń i maszyn elektrycznych istotne znaczenie ma zjawisko erozji iskrowej. Polega ono na przenoszeniu cząstek materiału z jednej elektrody na drugą przez wyładowanie iskrowe. W ten sposób ulegają zużyciu styki elektryczne. Zjawisko erozji elektroiskrowej wykorzystano przy budowie obrabiarek do kształtowania metali.